Polityka RODO

Strona główna / Polityka RODO


Klauzula informacyjna dla klientów/kontrahentów


1.     Administrator danych osobowych

Spółka Grupy OMEGA PILZNO - STC Sp. z o.o., ul. Rzecha 7, 35-330 Rzeszów (KRS 0000629744).


2.     Kontakt

rodo@omega-pilzno.com.pl lub pisemnie pod adresem ul. Kraszewskiego 44,39-220 Pilzno z dopiskiem RODO.


3.     Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz kategorie danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres siedziby, numer NIP, numer kontaktowy, adres mailowy, PESEL imię i nazwisko osób wchodzących w skład organów podmiotu uprawnionych do jej reprezentacji.

W związku z powyższym, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

·  w celu wykonania umowy (art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia RODO – dalej RODO)

·  w celu zarządzania relacjami biznesowymi z Państwem lub z ich organizacją, w tym wykonywanie usług gwarancyjnych, obsługa płatności, cele związane z księgowością, audytami, rozliczeniami i ściąganiem należności oraz powiązane usługi wspierające; (art. 6 ust. 1 lit. f R RODO)

·  w celu przekazywanie Danych do Iveco Poland sp. z o.o. oraz do jej odpowiednich spółek zależnych i podmiotów stowarzyszonych w ramach Grupy CNH Industrial, w celu umożliwienia im wypełniania zobowiązań związanych z gwarancją i bezpieczeństwem produktu; realizacji usług pomocy drogowej [assistance], także za pośrednictwem sieci autoryzowanych warsztatów; odpowiadania na żądania klienta i ich spełniania; przesyłania komunikatów o charakterze technicznym i/lub organizacyjnym; prowadzenia ankiet, mających na celu doskonalenie jakości świadczonych usług, w oparciu o prawnie uzasadniony interes producenta; (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

·  w celu umożliwienie Spółce prowadzenia ankiet w zakresie satysfakcji klientów („Satysfakcja klientów”) w związku z jakością towarów i usług, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Spółki; (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

·  z zastrzeżeniem Państwa wyraźnej zgody, w celu przesyłania komunikatów handlowych oraz reklam produktów i usług Spółki, albo prowadzenie badan rynku („Marketing”); (art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO),

·  z zastrzeżeniem Państwa wyraźnej zgody w celu przekazywanie danych do Iveco Poland sp. z o.o.  oraz do jej odpowiednich spółek zależnych i podmiotów stowarzyszonych w ramach Grupy CNH Industrial, w celu przesyłania komunikatów handlowych oraz reklam ich produktów i usług, albo prowadzenia badan rynku („Marketing stron trzecich”) (art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679),

·  w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO);

·  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, celach biznesowych i analitycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4.     Okres przechowywania danych

Dane przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizowaną umową lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej lub przez czas, w którym odrębne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują administratorowi przechowywać. W przypadku przekazania danych na podstawie zgody – dane będą przetwarzane do czasu jej odwołania.


5.     Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi instytucje państwowe (w zakresie wymaganym prawem np. Urząd Skarbowy), podwykonawcy,  a także firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, audytorzy, doradcy oraz spółki z Grupy Omega Pilzno. W związku z tym, ze jesteśmy autoryzowanym Dealerem IVECO w trakcie naszych działań, dane mogą być udostępniane i przekazywane do Iveco Poland sp. z o.o.  oraz do spółek zależnych i podmiotów stowarzyszonych w ramach Grupy CNH Industrial, autoryzowanych warsztatów, usługodawców, których siedziba znajduje w Unii Europejskiej i poza nią, którzy są związani szczególnymi zobowiązaniami umownymi i którzy mogą korzystać z Danych wyłącznie do realizacji celów wymienionych powyżej. Jednocześnie gwarantujemy, że ujawnienie Twoich danych wskazanym odbiorcom w żadnym wypadku nie będzie skutkowało ich przetwarzaniem niezgodnie w celem wskazanym w pkt. 3.


6. Przekazywanie Danych poza EOG

Spółka, w ramach stosunków umownych, może przekazywać dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym przechowywać je w bazach danych zarządzanych przez podmioty działające w imieniu Spółki. Zarządzanie bazami danych i przetwarzanie Danych jest związane z celami przetwarzania i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych. W przypadku przekazywania danych poza EOG, Spółka będzie stosować odpowiednie środki umowne w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych, w tym m.in. – umowy oparte na standardowych klauzulach umownych przyjętych przez Komisję UE w celu regulacji przekazywania danych osobowych poza EOG.


7.     Twoje prawa

W stosunku do Twoich danych przysługuje Ci prawo dostępu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo wyrażenia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Program pomocy drogowej 24/7.
Podany numer telefonu łączy z Centrum Obsługi Klientów w przypadku nieoczekiwanych awarii pojazdów.